Prace badawczo-rozwojowe, dotacje FENG

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki z Mysak Group


Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oraz regionalne programy operacyjne nakładają na przedsiębiorstwa ubiegające się o dofinansowanie inwestycji konieczność realizacji modułów B+R jako fazy wstępnej, warunkującej możliwość pozyskania dotacji. W ramach wsparcia w module B+R uzyskać można finansowanie na różne elementy procesu badawczego – od badań przemysłowych przez prace rozwojowe. Efektem modułu B+R powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania będącego innowacją produktową, możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Pozytywna ocena określenia prac w zakresie modułu badawczo-rozwojowego, właściwa identyfikacja problemu badawczego, zdefiniowanie parametrów i funkcjonalności warunkuje możliwość przejścia do modułu wdrożenia innowacji – czyli realizacji inwestycji.

Prace rozwojowe w Mysak Group


Mysak Group sp. z o. o. sp. k. od wielu lat prowadzi w przedsiębiorstwie prace rozwojowe w zakresie opracowania nowych koncepcji, projektowania i wytwarzania wraz z montażem i uruchomieniem linii technologicznych, systemów i urządzeń dedykowanych indywidualnym potrzebom klientów, stanowiących prototypowe i autorskie rozwiązania problemów nietypowych. Doświadczenie w realizacji prac rozwojowych pozwala nam na zaoferowanie kompleksowej współpracy w zakresie opracowania w wyniku prac rozwojowych innowacji produktowych oraz ich wdrożenie w Państwa przedsiębiorstwie. Podstawowym trzonem działań identyfikowanych przez Spółkę jako badawczo-rozwojowe jest poszukiwanie, opracowanie i wdrażanie rozwiązań technologicznych umożliwiających osiągnięcie oczekiwanych przez klienta specyficznych wartości, parametrów i funkcjonalności.

Procesy technologiczne objęte pracami rozwojowymi w Mysak Group


W ramach prac rozwojowych Spółki prowadzone są różne etapy charakteryzujące się szerokim spektrum działań. Mając na celu wypracowanie odpowiednich wniosków wykonywane są w Spółce próby i testy technologiczne w skali laboratoryjnej lub półtechnicznej, w takich obszarach jak:

  • proces suszenia
  • proces mieszania
  • transport mechaniczny i pneumatyczny
  • procesy dozowania i ważenia.
Dokonywana jest m.in.:
  • analiza i ocena możliwości zastosowania nowatorskich rozwiązań
  • opracowywanie metod zwiększania efektywności
  • badanie wpływu właściwości fizycznych substancji na zachodzące procesy
  • pomiary prędkości przepływów i oporów
  • analiza i ocena wpływu wydajności na zmianę struktury surowca
  • analiza sitowa.

Prace rozwojowe – od koncepcji do wdrożenia


Prowadzone w Spółce prace rozwojowe są pracami systematycznymi, posiadającymi sformułowany w kryteriach Smart cel oraz wyodrębnione etapy, takie m.in. jak: analiza i określenie danych wyjściowych, prowadzenie badań, obliczeń i analiz, prace studyjno-koncepcyjne i projektowanie, prace wykonawcze, rozruch technologiczny, próby i testy, przekazanie do eksploatacji. Poszczególne etapy prowadzą do pozyskania wiedzy umożliwiającej właściwą weryfikację założeń i zaprojektowanie poszczególnych elementów składających się na całość systemu. Pracownicy Spółki opracowują koncepcje eliminacji pojawiających się w procesie tworzenia problemów funkcjonowania linii, urządzeń, maszyn, co do których nie wypracowano wcześniej gotowych rozwiązań. Prace projektowe obejmują autorskie tworzenie modeli, schematów, rysunków poszczególnych elementów oraz całości systemu z uwzględnieniem optymalizacji procesu. Oferta Spółki jest kompleksowa, wobec czego na podstawie wypracowanych rozwiązań wykonywany jest montaż, rozruch technologiczny oraz testy instalacji w docelowym miejscu posadowienia.

Prace rozwojowe w nowych funduszach unijnych


Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027, realizowany przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), zakłada wsparcie na rozwój dla przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów. Jednym z czterech priorytetów programu jest Ścieżka SMART, umożliwiająca ujęcie w jednym projekcie różnych etapów innowacyjnego przedsięwzięcia w modułach prac badawczo-rozwojowych (B+R), wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury badawczo-rozwojowej, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, cyfryzacji oraz zielonej gospodarki. Nabór w ramach Ścieżki SMART, w pierwszej kolejności dla projektów indywidualnych MŚP uruchomiony będzie w lutym 2023. Znany jest także harmonogram naboru wniosków w kolejnych miesiącach 2023 oraz obowiązujące kryteria wyboru.

Prace rozwojowe – obowiązujące przepisy


Mysak Group sp. z o.o. sp.k. prowadzi prace rozwojowe zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem. Artykuł 4a pkt 28 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86) definiuje prace rozwojowe jako prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Artykuł 4 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) definiuje prace rozwojowe, które są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Powstające produkty stanowią innowację w skali przedsiębiorstwa lub też w skali kraju.