Blog

Klauzula informacyjna – RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Mysak Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą ul.Strzeszyńska 125, 60-479 Poznań. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosimy kontaktować się pisemnie na adres rejestrowy firmy lub mailowo na adres mysak@mysak.pl.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług);
 2. prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. sprzedaży produktów i usług oferowanych przez naszą Firmę;
 4. prowadzenia działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
 5. dochodzenia roszczeń;
 6. archiwizacji;
 7. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski;
 8. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 9. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na naszej Firmie.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. procesorom w związku ze zleconymi przez naszą Firmę działaniami realizowanymi na naszą rzecz;
 2. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
 3. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 4. kancelariom prawnym, którym zleciliśmy np. prowadzenie wymaganych przepisami prawa ewidencji i postępowania;
 5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:

 1. działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów;
 2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników;
 3. wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1.  przepisy prawa, które mogą obligować naszą Firmę do przetwarzania danych przez określany czas (np. ustawa o rachunkowości);
 2. okres, przez jaki są świadczone usługi;
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
 4. okres, na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych;
 5. przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą Firmę mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.